Legal

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.samstag.nl ("SAMSTAG"). Door het bezoeken van SAMSTAG ga je akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het bezoek aan SAMSTAG voor iedereen een prettige ervaring is.

Gebruik van SAMSTAG als verkoper:

Je plaatst een item in de juiste categorie en subcategorie en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en  de Beleidsregels;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden of handelen dat leidt tot klachten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten of een groot aantal berichten in korte tijd aan gebruikers via de website van SAMSTAG versturen;
 • virussen of andere technologie verspreiden die SAMSTAG of de belangen of het eigendom van gebruikers van SAMSTAG kunnen schaden;
 • de infrastructuur van SAMSTAG onredelijk belasten of de goede werking van SAMSTAG verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot SAMSTAG te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik van SAMSTAG

Voor jouw veiligheid en om misbruik te voorkomen zijn e-mailadressen afgeschermd door SAMSTAG. Je reactie op een item en eventuele vervolgberichten tussen koper en shop worden via de servers van SAMSTAG verzonden. Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij je gebruik te maken van het contact formulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van SAMSTAG te weren; 

- Om SAMSTAG en de SAMSTAG gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid; 

- Wij kunnen je persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan SAMSTAG haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op items al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van SAMSTAG te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van SAMSTAG door gebruikers.

 

Materiaal

SAMSTAG bevat gegevens van ons, van jou en van andere gebruikers. Je gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op SAMSTAG geef je ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van SAMSTAG. Sommige geplaatste items kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten en/of niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stem je ermee in dat jouw items getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om jouw items te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels. Als je van mening bent dat inbreuk is gemaakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij je ons hiervan in kennis te stellen middels het contactformulier; wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

 

Aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Het meeste van het materiaal op SAMSTAG is afkomstig van andere gebruikers en wij zien streng toe op de kwaliteit van de shops die zich aanmelden. Desalniettemin geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit je gebruik van SAMSTAG. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens jou of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die je aan ons hebt betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

 

Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van SAMSTAG ga je akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van je persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Je persoonlijke gegevens zullen beveiligd worden verzonden

 

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van SAMSTAG kun je indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je [een gebrek in de dienstverlening] hebt geconstateerd, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. SAMSTAG zal ernaar streven binnen 7 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal SAMSTAG je binnen 7 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 

Beleidsregels (kopers en verkopers)

SAMSTAG is een platform waar verkopers en kopers bij elkaar worden gebracht. SAMSTAG is in de meeste gevallen echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Ondanks dat we de verkopende partij screenen voordat de shop kan worden gestart, kan SAMSTAG geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde items, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van shops om items te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. SAMSTAG probeert verkopers en kopers tot elkaar te brengen. SAMSTAG is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verkoper en koper door gebruikmaking van de site. Als je een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient je dit zelf op te lossen. Je vrijwaart SAMSTAG (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. SAMSTAG heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites val je onder de (privacy)regels van die betreffende site.

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van SAMSTAG

SAMSTAG promoot de SAMSTAG website en de inhoud daarvan (mogelijk jouw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot jouw materiaal om het hen mogelijk te maken jouw items te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) jouw advertentiemateriaal bevatten. SAMSTAG kan jouw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is niet toegestaan de website van SAMSTAG of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SAMSTAG, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is alleen na schriftelijke toestemming toegestaan om (hyperlinks naar) SAMSTAG items op je site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 items. Indien het totale aantal items dat op je site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op je site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal het gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij je hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebt van SAMSTAG.

 

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van SAMSTAG

SAMSTAG behoudt zich het recht voor om je uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien je op enige wijze naar de mening van SAMSTAG in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van SAMSTAG, onverminderd het recht van SAMSTAG om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen. SAMSTAG kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van item(s) zonder restitutie van het abonnementsgeld;
 • schorsing van het account;
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op items al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland);
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

 

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • items die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst; 
 • items die dubbel zijn geplaatst;
 • items waarvan de foto's afwijken van de richtlijnen;
 • items waarvan de foto's aanstootgevend zijn;
 • (betaalde) items die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden; 
 • het aanbieden van items die verboden of verdacht zijn, 
 • items die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, 
 • gebruikers die shops benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan shops versturen via de website van SAMSTAG, 
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers; 
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan SAMSTAG bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op items al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via het Contactformulier.

 

Bindend advies

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die SAMSTAG zelf onderneemt om de aan SAMSTAG verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van SAMSTAG, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien jij of SAMSTAG een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

 

Regels voor het plaatsen van een item

Algemeen

 • Je dient een omschrijving te geven in de itemtitel en de itemtekst van het product dat je aanbiedt. Je mag alleen items plaatsen in het Nederlands en Engels.
 • Plaats je item s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk item een aparte advertentie en plaats deze in de best passende categorie.
 • Het plaatsen van dubbele items is niet toegestaan. Dubbele items kunnen worden verwijderd.
 • Is je item uitverkocht? Dan verzoeken wij je vriendelijk om je item te verwijderen van SAMSTAG.
 • Het is niet toegestaan items op SAMSTAG te plaatsen anders dan door SAMSTAG aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden item.

Je item staat online zolang je abonnement geldig is. Na het verlopen van het abonnement, worden je items niet langer op SAMSTAG getoond. Na het afsluiten van een nieuw abonnement staan je items direct weer online. Je items blijven te allen tijde beschikbaar binnen je account en worden dus niet automatisch verwijderd na het verstrijken van de abonnementsduur. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in je itemtitel en/of omschrijving te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het item dat je het geplaatst fabriceerde of produceerde.
 • Verkopers dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op SAMSTAG. Indien je twijfelt over de authenticiteit van een item, biedt het dan niet aan. 
 • Je mag in de itembeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden item compatibel is. 

 

Misleidende teksten

 • De itemtitel mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat je verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het item die je plaatst. 

 

Niet toegestane informatie in je itembeschrijving

 • Advertenties voor items die verboden zijn volgens de wet of de SAMSTAG beleidsregels zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een item te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:

- die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks;

- waaruit blijkt dat het item dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door jou, wordt aangeboden.

 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.

Omzetbelasting: SAMSTAG brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten die voor consumenten bedoeld zijn. Het is voor SAMSTAG niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor SAMSTAG om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren. Specifieke in beginsel voor ondernemers bedoelde diensten worden afzonderlijk gefactureerd (inclusief 21% BTW).

 

Betalingsbeleid

Voor de plaatsing van een item ben je middels het afnemen van een abonnement een bedrag verschuldigd aan SAMSTAG. Het bedrag wat je verschuldigd bent is afhankelijk van de termijn van het abonnement dat je afsluit. De betalingsverplichtingen gelden op het moment van het afsluiten van het abonnement. Indien betaling van het abonnement niet (tijdig) door SAMSTAG wordt ontvangen, behoudt SAMSTAG zich het recht voor om de geplaatste items te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Opvallen: nadat je een advertentie hebt opgesteld, heb je de mogelijkheid om een of meerdere opties voor Opvallen aan te vinken. Hier vind je ook de exacte prijs die geldt voor je specifieke rubriek voor Opvallen, waaronder ‘dag item’ en ‘week item’. De Opvallen producten kunnen een wachtrij kennen of  tijdelijk uitverkocht zijn.

Indien SAMSTAG genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door jou aan SAMSTAG worden vergoed.

 

Bescherming van intellectuele eigendom

Op SAMSTAG wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door ondernemers en particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden items die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door SAMSTAG verwijderd.

 

Het melden van een inbreuk

Het melden van inbreuk geschied middels het contact formulier. Op dit formulier geef je de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op je geschonden eigendomsrechten. Let op! Het melden van inbreuk kan alleen worden gedaan door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het melden van inbreuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden items geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Verboden of verdachte objecten en diensten

SAMSTAG is een platform die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en SAMSTAG is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van items via SAMSTAG is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten. Je dient zelf te controleren of je het item mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van SAMSTAG ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.


Privacy beleid

SAMSTAG respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om onze dienst te kunnen leveren en eventuele bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. SAMSTAG zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

SAMSTAG gebruikt de verzamelde gegevens om gebruikers de volgende diensten te leveren:

 • Als je een shop opent, hebben we je naam, een e-mailadres en een foto van de items die je wilt verkopen nodig.
 • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij SAMSTAG zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren om nog beter aan je wensen voldoen.

Met jouw toestemming gebruiken wij je gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je afmelden via de link onderaan elke mailing.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

 

SAMSTAG verkoopt je gegevens niet

SAMSTAG zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het  uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SAMSTAG

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. SAMSTAG gebruikt cookies om je te herkennen bij een  volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de  wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je eigen browser zo instellen dat je tijdens het  winkelen bij SAMSTAG geen cookies ontvangt.

Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacy Beleid van SAMSTAG, dan kun je contact opnemen via het contact formulier. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je eigen gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.